Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Sa Majestat el Rei Felipe VI

Servir amb dedicació l'Estat i el conjunt dels espanyols; treballar pels interessos generals i promoure accions o iniciatives que servisquen a l'interès comú, constituïsquen per a mi un compromís personal inalterable i sense matisos

Barcelona, 14.12.2011

 • Escuchar
 • Imprimir la página
 • Enviar a un amigo
 • Suscribirse al RSS de la página
 • Compartir en Facebook
 • Compartir en Twitter
 • Compartir en Linkedin

Fundació Hesperia

1. Antecedents:
El senyor Juan Ignacio Balada Llabrés, mort el 18 de novembre de 2009, va nomenar hereus de la meitat del seu patrimoni, a parts iguals, a Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries i els huit néts de Ses Majestats els Reis i va encarregar als prínceps la creació, amb l'altre cinquanta per cent, d'una fundació d'interés general.
És de destacar que el senyor Balada va disposar al seu testament que, en cas que els hereus renunciaren a l'herència, passaria a l'Estat d'Israel.
En les notes informatives de la Casa de Sa Majestat el Rei del 28 de maig de 2010, 25 de febrer de 2011 i 21 (2) de maig de 2012 (annex1 , annex2) s'expliquen els detalls de l'herència del senyor Balada i les diferents operacions de partició entre els hereus i la fundació.
2. Constitució:
Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries, complint la voluntat del senyor Juan Ignacio Balada Llabrés, expressada en el seu testament, van constituir la Fundació Hesperia el dia 23 d'abril de 2010, inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació per Ordre EDU/2133/2010 de 30 de juny.
3. Objecte:
El senyor Balada va disposar al seu testament que la fundació hauria de tindre per objecte l'estudi i el suport de la institució monàrquica tant a Espanya com a l'estranger, així com el seu foment a través de les ciències i les arts. A més va facultar Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries per fixar altres dels objectius que es concreten a continuació:
a) la formació de la joventut per facilitar-los un millor accés al mercat de treball.
b) la promoció, participació i foment de projectes de caràcter social.
c) el foment de la cultura en diverses manifestacions.
4. Patronat i protectorat:
Baix la Presidència d'Honor de Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries, el govern, representació i administració de la fundació estan encomanats a un patronat, els membres del qual són:
President: senyor Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz.
Secretari: senyor Enric Brancós Núñez.
Vocal: senyor Luis de Carlos Bertrán.
Els patrons exercixen els seus càrrecs de forma gratuïta.
La fundació es troba sota el protectorat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
5. Auditoria i comptabilitat:
L'auditoria de comptes de la fundació està encomanada a l'empresa PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L., i de les tasques de consultoria i comptabilitat, se n'encarrega l'empresa "AUXADI S.A.", que representa el senyor Víctor Salamanca.
6. Donacions de Ses Alteses Reials:
1.- Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries van comunicar públicament, en data 16 de gener de 2010, que la part que poguera correspondre'ls de l'herència del senyor Balada es destinaria íntegrament a fins socials.
2.- Conseqüentment amb el que s'ha exposat anteriorment, Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries han dut a terme, fins a la data, donacions per un import de 259.789,86 euros.
7. Patrimoni i dotació fundacional:
1.- El patrimoni de la Fundació ascendix, en data 31 de desembre de 2011, a la quantitat de 5.017.645,73 euros.
2.- Els projectes que du a terme la fundació es financen amb la rendibilitat del seu patrimoni i les donacions que efectuen Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries.
8. Pressupost i pla d'actuació de la fundació.
Exercici 2011:
El pla d'actuació de la Fundació Hesperia per a l'any 2011 es va centrar en els joves i en alguns dels seus problemes més importants. En eixe sentit, l'objectiu prioritari de la fundació durant este exercici va ser ajudar els joves perquè pogueren aconseguir un treball, lluitar contra el fracàs o l'abandonament escolar i oferir ajuda i protecció als menors en situació de desprotecció o de vulnerabilitat.
L'import total dels projectes desenrotllats va ascendir a 275.000 €.
En concret, els quatre projectes aprovats van ser els següents:
1.- Projecte d'inserció en el mercat de treball de joves discapacitats. En col•laboració amb la Fundació per a les Persones Discapacitades de l'Illa de Menorca (FPDIM), es va ajudar que joves amb una discapacitat intel•lectual lleu pogueren accedir a un primer lloc de treball. La quantia del projecte va ascendir a 45.000 € als quals cal sumar l'aportació que van fer Ses Alteses Reials, amb un import de 95.000 €.
2.-Projecte de reinserció en el sistema educatiu de joves que l'hagen abandonat i/o accés al mercat laboral. En col•laboració amb Cáritas Española, este projecte va tindre per objecte procurar que joves que hagueren abandonat els seus estudis per fracàs escolar o per la seua pròpia voluntat pogueren tornar a reintegrar-se en el sistema educatiu, accedir a un lloc de treball o rebre una formació específica que els permetera obtindre una feina. En particular, el projecte va ser executat per Cáritas Málaga per al desenrotllament del programa ocupacional denominat Pretaller d'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers. Quantia del projecte: 45.000 €.
3.- Projecte amb menors en situació de risc i/o exclusió social. En col•laboració amb Creu Roja Espanyola, es va desenrotllar un projecte que va facilitar cura i atenció educativa a xiquets i a xiquetes en situació de risc social, oferint suport a les seues famílies. En particular, el projecte aprovat es va denominar Projecte de preservació familiar per a xiquets i xiquetes en context de risc social per a l'atenció de famílies amb xiquets i xiquetes entre 4 i 14 anys en situació de risc social al Centre de dia infantil de la Creu Roja Espanyola a Salamanca. La quantia del projecte va ascendir a 45.000 €.
4.- Projecte d'investigació en l'àmbit de les malalties minoritàries. La finalitat d'este projecte va ser subvencionar un treball d'investigació coordinat per la doctora Aurora Pujol Onofre, investigadora de l'ICREA i cap del grup de malalties neurometabòliques de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, sobre la malaltia neurològica denominada adrenoleucodistròfia. Quantia del projecte: 45.000 €.
9. Pressupost i pla d'actuació de la Fundació.
Exercici 2012:
L'any 2012, la Fundació, en el seu pla d'actuació, ha continuat amb la seua política d'invertir en projectes de contingut social, els destinataris dels quals han sigut principalment els joves i les persones amb major necessitat de protecció.
L'import total dels projectes aprovats va ascendir a 100.000 €. Els tres projectes aprovats van ser els següents:
1.- S'ha renovat per un any la col•laboració amb el projecte d'investigació desenvolupat per la doctora Pujol i l'ICREA sobre la malaltia neurològica denominada adrenoleucodistròfia, que desenvolupa en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Quantia del projecte: 25.000 €.
2.- En col•laboració amb l'ONCE, es va aprovar un projecte que té per finalitat donar suport a la comunicació, la interpretació i la transmissió de sensacions als xiquets que patixen ceguesa i sordesa. En concret, el programa de l'ONCE es denomina Programa de mediació que desenvolupa la Fundació ONCE d'atenció a persones amb sordceguesa.  Quantia del projecte: 25.000 €.
3.- En col•laboració amb l'Ajuntament de Lorca, es va aprovar un projecte que té per finalitat la reparació dels danys patits en l'estructura com a conseqüència del terratrèmol del Col•legi Pilar Soubrier, centre d'atenció a xiquets amb deficiències psíquiques i físiques. Quantia del projecte: 30.000 €.
10. Visites de Ses Alteses Reials als projectes:
Dins del seu programa d'activitats, Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries duen a terme visites als projectes que desenrotlla la Fundació Hesperia en col•laboració amb altres entitats.
El dia 2 de març de 2011, van visitar el projecte d'inserció en el mercat de treball de joves discapacitats desenrotllat en col•laboració amb la Fundació per a les Persones Discapacitades de l'Illa de Menorca (FPDIM), mitjançant el qual es va permetre que joves amb una discapacitat intel•lectual lleu pogueren accedir a un primer lloc de treball.
 
El 23 de setembre de 2011, Ses Alteses Reials van visitar al Centre de dia infantil de la Creu Roja Espanyola a Salamanca el Projecte de preservació familiar per a xiquets i xiquetes en context de risc social desenrotllat en col•laboració amb Creu Roja Espanyola per a l'atenció de famílies amb xiquets i xiquetes entre 4 i 14 anys en situació de risc social, oferint suport a les seues famílies.
 
El 22 de maig de 2012, van visitar el projecte executat per Cáritas Málaga per al desenrotllament del programa ocupacional denominat Pretaller d'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers per a la reinserció en el sistema educatiu de joves que l'hagen abandonat i/o accés al mercat laboral.
 
 
 • Escuchar
 • Imprimir la página
 • Enviar a un amigo
 • Suscribirse al RSS de la página
 • Compartir en Facebook
 • Compartir en Twitter
 • Compartir en Linkedin