Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

S. M. el Rei Felipe VI

El vigor de la nostra democràcia no és en absolut aliè a cada un de nosaltres, a la nostra voluntat participativa en allò públic, a la nostra entrega a la feina, al fet que els principis morals cohesionin de manera ferma i duradora la nostra societat.

Teatro Campoamor de Oviedo - Premios Príncipe de Asturias 2011, 21.10.2011

 • Escuchar
 • Imprimir la página
 • Enviar a un amigo
 • Suscribirse al RSS de la página
 • Compartir en Facebook
 • Compartir en Twitter
 • Compartir en Linkedin

Fundació Hesperia

1. Antecedents:
Juan Ignacio Balada Llabrés, que va morir el 18 de novembre de 2009, va nomenar hereus de la meitat del seu patrimoni, a parts iguals, a Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries i els vuit néts de Ses Majestats els Reis; i va donar l'encàrrec als prínceps de crear, amb l'altre cinquanta per cent, una fundació d'interès general.
(Cal destacar que el senyor Balada va disposar al seu testament que, en el cas que els hereus renunciessin a l'herència, aquesta passaria a l'Estat d'Israel.)
En les notes informatives de la Casa de Sa Majestat el Rei de 28 de maig de 2010, 25 de febrer de 2011 y 21 (2) de maig de 2012 (annex1 , annex2) s'expliquen els detalls de l'herència del senyor Balada i les diferents operacions de partició entre els hereus i la Fundació.
2. Constitució:
Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries, complint la voluntat de Juan Ignacio Balada Llabrés, expressada al seu testament, van constituir la Fundació Hesperia el dia 23 d'abril de 2010, que va quedar inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació per l'Ordre EDU/2133/2010, de 30 de juny.
3. Objecte:
El senyor Balada va disposar al seu testament que la Fundació hauria de tenir per objecte l'estudi i el suport de la institució monàrquica tant a Espanya com a l'estranger, així com el seu foment a través de les ciències i les arts. I va facultar Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries per fixar altres objectius, que es concreten a continuació:
a) la formació del jovent, per facilitar-los un accés millor al mercat de treball,
b) la promoció, participació i foment de projectes de caràcter social i
c) el foment de la cultura en les seves diverses manifestacions.
4.  Patronat i protectorat:
Sota la Presidència d'Honor de Ses Alteses Reials elsPrínceps d'Astúries, el govern, la representació i l'administració de laFundació estan encomanats a un patronat, que té com a membres:
President: GonzaloUrquijo Fernández de Araoz.
Secretari: EnricBrancós Núñez.
Vocal: Luisde Carlos Bertrán.
Elspatrons exerceixen els seus càrrecs de forma gratuïta.
La Fundació estroba sota el protectorat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
5.  Auditoria i comptabilitat:
L'auditoria de comptes de laFundació està encomanada a l'empresa PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, i deles tasques de consultoria i comptabilitat, se n'encarrega l'empresa "AUXADI S.A.", representada per Víctor Salamanca.
6. Donacions de SesAlteses Reials:
1.- Ses Alteses Reials els Príncepsd'Astúries van comunicar públicament, en data 16 de gener de 2010, que la partque pogués correspondre'ls, en l'herència del senyor Balada, es destinariaíntegrament a fins socials.
2.- Conseqüentment amb el que s'ha exposat anteriorment, Ses Alteses Reials els Prínceps d'Astúries han dut a terme, fins a la data, donacions per un import de 259.789,86 euros.
7. Patrimoni i dotaciófundacional:
1.- El patrimoni de la Fundació ascendeix, en data 31 de desembre de 2011, a la quantitat de 5.017.645,73 euros.
2.- Els projectes que du a terme la Fundació esfinancen amb la rendibilitat del seu patrimoni i les donacions efectuades perSes Alteses Reials els Prínceps d'Astúries.
8. Pressupost i plad'actuació de la Fundació.
Exercici 2011:
El pla d'actuació de la Fundació Hesperia per al'any 2011 es va centrar en els joves i en alguns dels seus problemes mésimportants. En aquest sentit, l'objectiu prioritari de la Fundació durantaquest exercici va ser ajudar els joves perquè poguessin obtenir una feina,lluitar contra el fracàs o l'abandonament escolar, així com oferir ajuda iprotecció als menors en situació de desprotecció o de vulnerabilitat.
L'import total dels projectes desenvolupats vaascendir a 275.000 €.
En concret, els quatre projectes aprovats van serels següents:
1.- Projecte d'inserció en el mercat de treball de joves discapacitats.En col·laboració amb la Fundació per aPersones amb Discapacitat Illa de Menorca (FPDIM), es va ajudar que jovesamb una discapacitat intel·lectual lleu poguessin accedir a un primer lloc detreball. La quantia del projecte va ascendir a 45.000 €, als quals cal sumarl'aportació que van fer Ses Alteses Reials per un import de 95.000 €.
2.- Projecte de reinserció en el sistema educatiude joves que l'hagin abandonat i/o accés al mercat laboral. En col·laboració amb Cáritas Española, aquestprojecte va tenir per objecte procurar que joves que haguessin abandonat elsestudis per fracàs escolar o per la seva pròpia voluntat,  es poguessin tornar a reintegrar en el sistemaeducatiu o accedir a un lloc de treball o rebre una formació específica que elspermetés accedir a una feina. En particular, el projecte va ser executat per Cáritas Málaga per al desenvolupamentdel programa ocupacional denominat Pretallerd'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers. Quantia del projecte: 45.000€.
3.- Projecte amb menors ensituació de risc i/o exclusió social. En col·laboració amb Creu Roja Espanyola, es va desenvolupar un projecte que vafacilitar cura i atenció educativa a nens i nenes en situació de risc social,oferint suport a les seves famílies. En particular, el projecte aprovat es vadenominar Projecte de preservaciófamiliar per a nens i nenes en context de risc social per a l'atenció defamílies amb nens i nenes entre els 4 i els 14 anys en situació de risc socialal Centre de Dia infantil de la Creu Roja Espanyola a Salamanca. La quantia del projecte va ascendir a 45.000 €.
4.- Projecte de recerca enl'àmbit de les malalties rares. La finalitat d'aquest projecte va ser subvencionaruna feina de recerca coordinada per la doctora Aurora Pujol Onofre, investigadora de l'ICREA i cap del Grup de MalaltiesNeurometabòliques de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, sobre lamalaltia neurològica denominada adrenoleucodistròfia. Quantia del projecte:45.000 €.
9. Pressupost i plad'actuació de la Fundació.
Exercici 2012:
L'any 2012, la Fundació, en el plad'actuació, ha continuat amb la política d'invertir en projectes de contingutsocial, els destinataris dels quals han estat principalment els joves i lespersones amb més necessitat de protecció.
L'import total dels projectes aprovats va ascendir a100.000 €. Els tres projectes aprovats van ser els següents:
1.- S'ha renovat per un anyla col·laboració amb el projecte derecerca desenvolupat per la doctora Pujol i l'ICREA sobre la malaltianeurològica denominada adrenoleucodistròfia, que desenvolupa a l'Institut de Recerca Biomèdica deBellvitge. Quantia del projecte: 25.000 €.
2.-En col·laboració amb l'ONCE, es va aprovar un projecte queté per finalitat donar suport a la comunicació, la interpretació i la transmissióde sensacions als infants que pateixen ceguesa i sordesa. En concret, el programa de l'ONCE es denomina Programade mediació que desenvolupa la Fundació ONCE d'atenció a persones amb sordceguesa. Quantia del projecte:25.000 €.
3.-En col·laboració amb l'Ajuntament de Lorca, es va aprovar unprojecte que té per finalitat la reparació dels danys soferts en l’estructura,com a conseqüència del terratrèmol, del Col·legi Pilar Soubrier, que és un centre d'atenció a infants amb deficiènciespsíquiques i físiques. Quantia del projecte: 30.000 €.
10. Visites de SesAlteses Reials als projectes:
Dins del seu programa d'activitats, Ses AltesesReials els Prínceps d'Astúries duen a terme visites als projectes desenvolupatsper la Fundació Hesperia en col·laboració amb altres entitats.
El dia 2 de març de 2011, van visitar elProjecte d'inserció en el mercat de treball de joves discapacitats,desenvolupat en col·laboració amb la Fundació per a Persones amb DiscapacitatIlla de Menorca (FPDIM), mitjançant el qual es va ajudar que joves amb unadiscapacitat intel·lectual lleu poguessin accedir a un primer lloc de treball. 
 
El 23 de setembre de 2011, Ses AltesesReials van visitar al centre de dia infantil de la Creu Roja Espanyola a Salamanca el Projecte de preservació familiar per a nens i nenes en contextde risc social, desenvolupat en col·laboració amb la Creu Roja Espanyola,per a l'atenció de famílies amb nens i nenes entre els 4 i els 14 anys ensituació de risc social, amb el qual es va oferir suport a les seves famílies.
 
El 22 de maig de 2012, van visitar elprojecte executat per Cáritas Málaga per al desenvolupament del programaocupacional denominat Pretaller d'auxiliar de mecànica de vehicles lleugers,per a la reinserció al sistema educatiu de joves que l'haguessin abandonat i/oaccés al mercat laboral. 
 
 
 • Escuchar
 • Imprimir la página
 • Enviar a un amigo
 • Suscribirse al RSS de la página
 • Compartir en Facebook
 • Compartir en Twitter
 • Compartir en Linkedin